Direct naar de inhoud van deze pagina

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van NLvoorelkaar beschreven. NLvoorelkaar is de overkoepelende, landelijke website van een netwerk van lokale websites voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet en burenhulp. VIPGilzeRijen behoort tot dit netwerk. Een overzicht van de gelieerde websites is te vinden op vipvoorelkaar.nl/familie.

Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over rechten en plichten. Door gebruik te maken van deze website, verder te noemen de Website, worden deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

a. NLvoorelkaar: Het netwerk van websites voor vraag en aanbod van vrijwillige en betaalde hulpverlening dat wordt gefaciliteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Social Care Network B.V., statutair gevestigd te (4814 DC) Breda aan de Reduitlaan 33 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24404969.

b. Dienstverlening: de door NLvoorelkaar aangeboden diensten door middel van de Website.

c. Hulpverlening: vrijwillige en/of betaalde hulpverlening tussen Gebruikers

d. De Website: deze website en gekoppelde websites van NLvoorelkaar of partner-websites die als doel hebben onze dienstverlening & hulpverlening te bevorderen.

e. Gebruiker: een Vrager of Aanbieder.

f. Vrager: de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon die door middel van de Website een verzoek tot Hulpverlening plaatst.

g. Aanbieder: de (geregistreerde) natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van Hulpverlening

h. Account: de registratie van een Gebruiker op de Website.

i. Gebruikers content: hulpvragen, hulpaanbod, conversaties, referenties en andere gegevens die door Gebruiker op de Website wordt geplaatst.

j. Lokale beheerder: natuurlijk of rechtspersoon die het beheer heeft over de Website.

Artikel 2. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen NLvoorelkaar en de Gebruiker.

b. NLvoorelkaar is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. NLvoorelkaar stelt bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op de Website, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op de Website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct.

c. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen NLvoorelkaar en de Gebruiker zijn overeengekomen.

d. NLvoorelkaar wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

e. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en NLvoorelkaar, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

f. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NLvoorelkaar zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

a. NLvoorelkaar biedt op de Website een platform aan waarop Vragers en Aanbieders met elkaar in contact kunnen komen voor Hulpverlening. NLvoorelkaar heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. NLvoorelkaar is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

b. NLvoorelkaar heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers content is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. NLvoorelkaar draagt voor de inhoud van deze Gebruikers content geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt NLvoorelkaar verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Vragers en Aanbieders, waaronder begrepen de juiste uitvoering van de te verrichten Hulpverlening. In het bijzonder sluit NLvoorelkaar elke verantwoordelijkheid uit in het geval dat:

i. de informatie op de Website onjuist, onvolledig, ongeschikt, niet actueel en onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

ii. de Website niet ononderbroken werkt, de Website virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken bevat en

iii. in het geval dat derden de Website en/of de systemen van NLvoorelkaar onrechtmatig gebruiken. Daarnaast kan NLvoorelkaar niet garanderen dat fouten op de website of systemen (direct) verholpen worden.

c. Ten aanzien van sommige werkzaamheden is NLvoorelkaar afhankelijk van diensten van derden. NLvoorelkaar is bevoegd om hiertoe derden in te schakelen waaronder, maar niet beperkt tot een Lokale Beheerder.

Artikel 4. Onderhoud

a. NLvoorelkaar is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens NLvoorelkaar ontstaat.

Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

a. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het vragen van hulp, het aanbieden en het verlenen van hulp zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

b. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Gebruikers content geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

c. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de – door Gebruiker - op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van NLvoorelkaar niet zal schaden.

d. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

i. materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;

ii. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

iii. materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van NLvoorelkaar of derden worden geschonden;

iv. materiaal dat naar de mening van NLvoorelkaar in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

v. materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;

e. NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. NLvoorelkaar behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Hulpvragen, Hulpaanbod, Conversaties, Referenties en andere gegevens te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 5.d of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

f. Overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder komen pas tot stand op het moment dat Vrager en de Aanbieder hier uitdrukkelijk overeenstemming over bereiken. NLvoorelkaar is bij overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder geen partij. NLvoorelkaar kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Hulpverlening, de bevoegdheid van de Vragers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Aanbieders om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart NLvoorelkaar jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

g. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. Dan wel de bedoelde (persoons-)gegevens (voor commerciële doeleinde) te verstrekken aan derden.

Artikel 6. Referenties

a. Een Vrager is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Aanbieder door wie hij Hulpverlening heeft laten verrichten. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Vrager verstrekt.

b. Vrager staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart NLvoorelkaar voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.

c. NLvoorelkaar is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

d. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

i. een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

ii. een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Aanbieder;

iii. een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;

iv. een referentie dient te zijn toegevoegd door de Vrager en dient betrekking te hebben op de Aanbieder door wie de hulpvraag is uitgevoerd.

Artikel 7. Privacy

a. NLvoorelkaar verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy statement van NLvoorelkaar van toepassing welke is te vinden op www.vipvoorelkaar.nl/privacy

Artikel 8. Account

a. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van NLvoorelkaar dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

b. Om een account aan te kunnen maken op NLvoorelkaar dient de gebruiker een minimale leeftijd te hebben van 16 jaar. Door een account aan te maken op de website verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent.

c. NLvoorelkaar is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikers content te weigeren c.q. te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

d. Bij het aanmaken van een Account kiest de Gebruiker een wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen.

e. De inloggegevens van Gebruiker zijn van vertrouwelijke aard. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist opslag en bescherming van de eigen inloggegevens om ieder misbruik hiervan uit te sluiten. De Gebruiker vrijwaart NLvoorelkaar voor elke aanspraak als gevolg van geleden schade die verband houdt met het onrechtmatig gebruik van Account of inloggegevens door derden.

f. NLvoorelkaar is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren uitsluitend toe aan NLvoorelkaar.

b. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van NLvoorelkaar, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

c. De Gebruiker verklaart dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Hulpvragen, Hulpaanbod, en referenties geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart NLvoorelkaar volledig voor alle mogelijke claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met de door Gebruiker geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting

a. NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien:

i. de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;

ii. de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

iii. de Gebruiker handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

iv. de Gebruiker langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van zijn Account of de Diensten. Voordat NLvoorelkaar tot verwijdering van een (gebruikers)Account overgaat, zal zij de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

2.Social Care Netwerk sluit overeenkomsten met gemeenten om de Dienst lokaal ter beschikking te stellen. NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor om Gebruikers in gemeenten zonder overeenkomst te weren, dan wel niet te ondersteunen in het gebruik van de Dienst

Artikel 11. Overmacht

a. NLvoorelkaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan NLvoorelkaar gebruikt maakt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid NLvoorelkaar

a. NLvoorelkaar is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van NLvoorelkaar. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van NLvoorelkaar te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van NLvoorelkaar wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan, in ieder geval met een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis.

b. Iedere aansprakelijkheid van NLvoorelkaar voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten. Meer in het bijzonder is NLvoorelkaar niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen

a. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. NLvoorelkaar heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14. Beveiliging

a. NLvoorelkaar spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. NLvoorelkaar legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk

a. Gebruikers content dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

b. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan NLvoorelkaar melden door middel van het sturen van een email naar info@nlvoorelkaar.nl. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal NLvoorelkaar de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door NLvoorelkaar gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door NLvoorelkaar, binnen een redelijk termijn, worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker NLvoorelkaar voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die NLvoorelkaar lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Duur en beëindiging

a. Met het aanmaken van een account op de Website sluit u een overeenkomst met NLvoorelkaar voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met NLvoorelkaar beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Meer informatie over het verwijderen van uw account kunt u vinden op de Website.

b. NLvoorelkaar heeft te allen tijde het recht om de Website te staken. Indien NLvoorelkaar overgaat tot het staken van de Website en geboden Diensten, proberen zij de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen. NLvoorelkaar is niet aansprakelijk voor enige schade die bij Gebruiker ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

Artikel 17. Geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Vragen?

Mochten er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via viploket@vipvoorelkaar.nl.

Breda, oktober 2015